Trung tâm lưu trữ nội dung số

Việc lưu trữ này phục vụ cho cộng đồng SinhvienIT.net
Mỗi thành viên được cung cấp 1000MB dung lượng phục vụ cho việc lưu trữ
Việc lưu trữ hình ảnh, video, tài liệu...có nội dung trái pháp luật Việt Nam là không được phép
Thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung lưu trữ của mình