aegisub-3.0.2-portable-32.rar
File đã bị xóa khỏi hệ thống, rất tiếc