Quy định sử dụng

SinhvienIT chỉ cung cấp nơi lưu trữ - không chịu trách nhiệm về việc lưu trữ này


Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với dữ liệu lưu trữ trên các máy chủ của SinhvienIT. Khách hàng kiểm soát dữ liệu thông qua các đường liên kết được tạo ra. SinhvienIT khuyến khích Khách hàng định kỳ và thường xuyên lưu trữ dữ liệu của mình; Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc lưu trữ dữ liệu của mình và với bất kỳ mất mát hay tổn thất dữ liệu nào không thể khôi phục được. Khách hàng chấp thuận duy trì dữ liệu của mình phù hợp với các nghĩa vụ pháp lý. SinhvienIT sẽ xoá dữ liệu của Khách hàng nếu Thoả thuận này bị chấm dứt. Tuy nhiên, SinhvienIT có thể duy trì dữ liệu Khách hàng trong kho lưu trữ của mình sau khi xoá và sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng về bất kỳ dữ liệu nào lưu trữ dưới dạng này.


SinhvienIT bảo lưu quyền đình chỉ hay hủy bỏ ngay lập tức bất kỳ tài khoản hay hoạt động truyền dữ liệu nào vi phạm quy định này mà không cần báo trước.


Ngoài ra, nếu người dùng vi phạm các quy định này, SinhvienIT sẽ chủ động hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan hành pháp và chính quyền trong việc thu thập và chuyển giao thông tin về người vi phạm, trang web của người vi phạm nội dung tục tĩu hay bất hợp pháp, và những người có thể có truy cập, thu thập hay sử dụng những nội dung tục tĩu hay bất hợp pháp.


Nghiêm cấm những hành vi xâm phạm hay âm mưu xâm phạm các hệ thống SinhvienIT hay ngắt quãng các dịch vụ SinhvienIT, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc dân sự.


Những ví dụ về xâm phạm hệ thống bao gồm, nhưng không giới hạn:

(a) truy cập hay sử dụng bất hợp pháp các Dịch vụ SinhvienIT, kể cả những hành vi thăm dò, quét hay thử mức độ nhạy cảm của một hệ thống hay xâm phạm an ninh hay các biện pháp cấp quyền mà không có sự cho phép của SinhvienIT;

hay (b) Can thiệp vào Dịch vụ của bất kỳ khách hàng hay mạng máy tính nào, bao gồm nhưng không giới hạn, làm tràn đường truyền hay cố tình làm một hệ thống bị quá tải và tấn công diện rộng;

hay (c) Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hay thường trình nào để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của các Dịch vụ;

hay (d) Bất kỳ hành vi nào tải file quá lớn một cách phi lý lên cơ sở hạ tầng của SinhvienIT. Khách hàng không được dịch ngược, rã, giải mã, rút trích, đảo ngược thiết bị hay những hành vi khác để lấy mã nguồn của “các công cụ phần mềm” (bao gồm những công cụ, phương pháp, quy trình và cơ sở hạ tầng) của các Dịch vụ hay bất kỳ phần mềm nào khác trên trang web SinhvienIT.