Quy định sử dụng

SinhvienIT chỉ cung cấp nơi lưu trữ - không chịu trách nhiệm về việc lưu trữ này


Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với dữ liệu lưu trữ trên các máy chủ của SinhvienIT. Khách hàng kiểm soát dữ liệu thông qua các đường liên kết được tạo ra. SinhvienIT khuyến khích Khách hàng định kỳ và thường xuyên lưu trữ dữ liệu của mình; Khách h